Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu statystycznym jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 • pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe określone w przepisie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443; dalej: ustawa) są przetwarzane w celu statystycznym, obejmującym w szczególności:

 1. organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, o których mowa w art. 18 ustawy lub odrębnych ustawach, oraz badań statystycznych, opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy;
 2. opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych;
 3. prowadzenie badań i analiz statystycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy;
 4. opracowywanie wyników badań statystycznych, w tym wyników spisów powszechnych;
 5. prowadzenie analiz i opracowań statystycznych;
 6. prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy;
 7. prowadzenie i aktualizację operatu do badań statystycznych, o którym mowa w rozdziale 5a ustawy;
 8. realizację zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym w związku z wypełnieniem przez administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy, zgodnie z przepisem art. 3, art. 9 ust. 1, art. 18, art. 25 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt 11, pkt 13, pkt 15, art. 35a ust. 1, art. 35b ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 39a ust. 1 ustawy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Zgodnie z art. 35aa ustawy dane osobowe od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

 1. Kategorie danych osobowych

Zgodnie z art. 35b. ust. 1 służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, datę urodzenia, kraj urodzenia i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo, dane biometryczne, dane genetyczne, seksualność lub orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie rasowe, wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego, stan cywilny, data zawarcia małżeństwa, data ustania małżeństwa, pozostawanie osób we wspólnym pożyciu, wykształcenie, zawód, dochód, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, rodzaj miejsca pracy lub nauki, numer identyfikacji podatkowej, użytkowanie gospodarstwa rolnego, kierowanie gospodarstwem rolnym, adres miejsca pracy, stan zdrowia, stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą, adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu, kraj poprzedniego zamieszkania, kraj wyjazdu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, GUS informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów, z systemów informacyjnych administracji publicznej (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe), niepublicznych systemów informacyjnych (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji, prowadzonych przez podmioty inne niż organy i podmioty, o których mowa powyżej, w szczególności podmioty wykonujące działalność w zakresie: sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej, zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi, obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej, telekomunikacji, ubezpieczeń, transportu i leasingu, zarządzania portami lotniczymi, zarządzania i administrowania nieruchomościami).

Prezes GUS zbiera także dane powszechnie dostępne z innych źródeł niż określone powyżej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych lub do tworzenia przez Prezesa GUS operatu do badań statystycznych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż 100 lat od ich zebrania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[2] oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych[3].

 1. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów powszechnych, są prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego, w takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach statystycznych dotyczących ich działalności gospodarczej jest obowiązkowy i w takim przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 4, art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zbieranie danych statystycznych do wykonania na zamówienie opracowania wspomagającego inne systemy informacyjne administracji publicznej oraz danych dodatkowych do prowadzenia na indywidualne zamówienia badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, do wykonywania na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz (art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy), odbywa się na zasadzie udziału dobrowolnego, w takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, nie są zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych. W przypadku spisu powszechnego podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 1 ustawy).

W przypadku badań statystycznych prowadzonych na zasadzie obowiązku niepodanie danych jest zagrożone odpowiedzialnością karną, określoną w przepisie art. 57 ustawy.

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Zgodnie z art. 35 h ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykonywania zadań określonych w ustawie przez służby statystyki publicznej nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO, tj. w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-02-2021 13:41:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 09-02-2021 13:42:00