Mapa serwisu

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

|---Dane teleadresowe

|---Regulamin organizacyjny

|---Regulamin pracy

|---Wydziały i samodzielne stanowiska

      |---Straż Miejska (SM)

      |---Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (ZK)

      |---Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą (PIWZ)

      |---Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO)

      |---Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WOISS)

      |---Wydział Organizacyjno-Prawny (WOP)

      |---Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG)

      |---Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)

      |---Wydział Budżetu i Finansów (WBF)

      |---Doradcy

|---Jednostki organizacyjne

|---Spółki gminne

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Władze Miasta i Gminy

|---Rada Miejska

      |---Dane teleadresowe

      |---Skład poszczególnych Komisji Rady Miejskiej

            |---Komisja Budżetu i Finansów

                  |---Skład Komisji

            |---Komisja Rewizyjna

                  |---Skład Komisji

            |---Komisja Polityki Społecznej

                  |---Skład Komisji

            |---Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej

                  |---Skład Komisji

      |---Skład Rady Miejskiej

|---Burmistrz Miasta

|---Zastępca Burmistrza Miasta

|---Skarbnik Miasta

|---Sekretarz Miasta

Działalność Rady Miejskiej

|---Sesje

      |---Protokoły

            |---Kadencja 2018-2023

            |---Kadencja 2014-2018

            |---Kadencja 2010-2014

|---Komisje

      |---Komisja Budżetu i Finansów

            |---Kadencja 2018-2023

                  |---2019

            |---Kadencja 2014 - 2018

                  |---2018

                  |---2017

                  |---2016

                  |---2015

                  |---2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Komisja Rewizyjna

            |---Kadencja 2018-2023

                  |---2019

            |---Kadencja 2014 - 2018

                  |---2018

                  |---2017

                  |---2016

                  |---2015

                  |---2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Komisja Polityki Społecznej

            |---Kadencja 2018-2023

                  |---2019

            |---Kadencja 2014 - 2018

                  |---2018

                  |---2017

                  |---2016

                  |---2015

                  |---2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej

            |---Kadencja 2018-2023

                  |---2019

            |---Kadencja 2014 - 2018

                  |---2018

                  |---2017

                  |---2016

                  |---2015

                  |---2014

            |---2014

            |---2013

            |---2012

            |---2011

      |---Wspólne posiedzenia Komisji

            |---2014

            |---2012

            |---2011

Prawo lokalne

|---Statut Miasta

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---2011

      |---2012

      |---2013

      |---2014

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

      |---Kadencja 2018-2023

|---Rejestr aktów prawa miejscowego

      |---Kadencja 2014 - 2018

      |---Kadencja 2010-2014

|---Zarządzenia Burmistrza Miasta

      |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Kadencja 2014 - 2018

      |---Kadencja 2010 - 2014

|---Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Informacje

|---Plan zamówień publicznych

|---Zamówienia publiczne

|---Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

      |---Rok 2013

|---Ogłoszenia i Obwieszczenia

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Nadzór właścicielski

|---Gospodarka nieruchomościami

      |---Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na:dzierżawę, najem, sprzedaż i rokowania.

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---Wyniki przetargów 2014

            |--- Wyniki przetargów --2013r.

      |---Obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki mieszkaniowej

            |---Uchwała Nr L/312/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce.

      |---Najem na lokale mieszkalne

            |---2011

            |---2012

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

      |---Najem na lokale użytkowe

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---2013

      |---Dzierżawa na ogrody przydomowe, grunty pod garaż inne grunty

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

            |---Ogłoszenia na rok 2012

      |---Dzierżawa na działki rolne

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

      |---Sprzedaż w drodze przetargu

            |--- Przetargi na składniki mienia ruchomego

            |---Dokumenty i pliki do pobrania - przetarg/rokowania

            |---Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych

                  |--- Przetargi na 2019r.

                  |---Przetargi na 2018 rok

                  |---Przetargi na 2017rok

                  |---Przetargi na 2016 rok

                  |---Przetargi na 2015 rok

                  |---Przetargi na 2014 rok

                  |---przetargi na 2013 rok

            |---Przetargi i rokowania na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

                  |---2019

                  |---2018

                  |---2017

                  |--- 2016

                  |---2015

                  |---2014

                  |---2013

                  |---2012

|---Gospodarka odpadami

      |---Harmonogramy "Akcji Rupieć"

      |---Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

      |---Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę

      |---Harmonogram odbioru odpadów

      |---Gospodarka odpadami - informacje

|---LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

      |---Konsultacje Społeczne

      |---Badanie ankietowe

      |---Informacje ogólne/Ogłoszenia

|---Ochrona Środowiska

      |---Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach nr ewid.: 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów, miasto Boguszów-Gorce

      |---Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania

      |---Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

      |---Budowa sieci gazowej podwyższonego ciśnienia st. DN300, MOP 1,6 MPa na odcinku Czarny Bór - Lubiechów - etap II, w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce

      |---Montaż igielitu na stoku narciarskim w obrębie wyciągu narciarskiego orczykowego, na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach, na działkach o numerach ewidencyjnych 17/3, 26, obręb 6 Stary Lesieniec

      |---Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Boguszowie-Gorcach (działka nr 470/1 w obrębie nr 5 Stary Lesieniec)

      |---Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D odcinek ul. Reymonta i części ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach

      |---System Informacji o Środowisku

|---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

|---Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

|---Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

|---Informacje dla przedsiębiorców

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Konsultacje społeczne

|---Inicjatywy lokalne

|---Rejestry, ewidencje, archiwa

|---Kontrole w Urzędzie

      |---Rok 2012

      |---Rok 2013

      |---Rok 2014

      |---Rok 2015

      |---Rok 2016

      |---Rok 2017

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

|---Petycje

      |---Zbiorcze informacje o petycjach

      |---Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

            |---Rok 2019

            |---Rok 2018

            |---Rok 2017

            |---Rok 2016

      |---Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

            |---Rok 2018

            |---Rok 2017

            |---Rok 2016

|---Udostępnienie informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---WSPARCIE DLA RODZIN - KARTA DUŻEJ RODZINY

|---PROGRAM 500+

|---REFORMA OŚWIATY W GMINIE

|---Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

|---RODO

|---Archiwum poprzedniego BIP

Wybory ławników

|---Kadencja 2016-2019

Wybory

|---WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

      |---MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BOGUSZOWIE-GORCACH

      |---WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

|---Wybory do Sejmu i Senatu 2015

|---Referendum 2015

|---Wybory prezydenckie 2015

      |--- AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

|---Wybory samorządowe 2014

      |---PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

      |---PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA

      |---AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

      |---UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

      |---ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

      |---AKTY PRAWNE, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

|---Przedterminowe wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego

|---Wybory Sejm/Senat 2011

      |---OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁBRZYCHU

      |---ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

      |---INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca

|---Nabór na wolne stanowiska pracy w urzędzie

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2013

|---Kwestionariusz osobowy

|---Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze

|---Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

Budżet

|---Rok 2019

      |---Sprawozdania

            |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

      |---Uchwała budżetowa Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok

      |---Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

      |---Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2019 rok

|---Rok 2018

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania

            |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2025

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2018

      |---Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025

      |---Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2018 rok

|---Rok 2017

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

            |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania

            |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2017-2025

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2017

      |---Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2017 rok

|---Rok 2016

      |--- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022

      |--- Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na 2016 rok

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania

            |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2022

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2016

|---Rok 2015

      |---Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022

      |---Projekt uchwały budżetowej Gminy Boguszowa-Gorc na rok 2015

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2015

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2015-2022

|---Rok 2014

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014-2022

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2014

      |---Opinie RIO

      |---Sprawozdania

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Projekt uchwały budżetowej Miasta Boguszowa-Gorc na rok 2014

      |---Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

|---Rok 2013

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2013

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2013-2022

|---Rok 2012

      |---Sprawozdania

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2012

      |---Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2012-2022

|---Rok 2011

      |---Sprawozdania

      |---Zmiany w budżecie

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2011

      |--- Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2011-2022

      |---Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych

|---Rok 2010

      |---Sprawozdania

      |---Zmiany w budżecie

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2010

|---Rok 2009

      |---Sprawozdania

      |---Zmiany w budżecie

      |---Opinie RIO

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Podatki i opłaty lokalne

|---Podstawowe informacje

|---Uchwały podatkowe

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

      |---Rok 2013

      |---Rok 2012

      |---Rok 2011

|---Wzory informacji i deklaracji

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

      |---Rok 2013

      |---Rok 2012

      |---Rok 2011

|---Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Oświadczenia majątkowe

|---Rada Miejska

      |---Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

      |---Korekty oświadczeń majątkowych złożonych na zakończenie kadencji 2014-2018

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |---Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2014

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |---Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji Rady Miejskiej 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Miejskiej 2010-2014

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2013

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2010

|---Kierownictwo urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |---Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na zakończenie kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |---Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na zakończenie kadencji 2010-2014

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2010

|---Kierownictwo jednostek organizacyjnych

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2017

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2017

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2016

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2016

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2014

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2013

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2012

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2012

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2011

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2011

      |---Korekty oświadczeń majątkowych za rok 2010

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Organizacje pozarządowe

|---Wykaz organizacji pozarządowych

|---Informacje dla organizacji pozarządowych

|---Nabór do prac Komisji Konkursowej

|---Otwarte konkursy ofert

|---Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

|---PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

|---Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

|---Rozliczanie dotacji

Inne

|---NIP i REGON Gminy

|---Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta

|---Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta