Uchwała Nr XLIX/296/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy