2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LII/310/18 Rad Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-08-09 09:43:05
Uchwała Nr LII/309/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2018 r. 2018-08-09 09:39:47
Uchwała Nr LII/307/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 2018-08-09 09:33:11
Uchwała Nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia 2018-06-19 14:49:42
Uchwała Nr LI/303/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych 2018-06-19 14:48:03
Uchwała Nr LI/302/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Boguszów-Gorce kjest organem założycielskim 2018-06-19 14:46:18
Uchwała Nr LI/301/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2018-06-19 14:27:56
Uchwała Nr LI/300/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-19 14:26:56
Uchwała Nr LI/299/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2017 rok 2018-06-19 14:25:53
Uchwała Nr LI/298/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok 2018-06-19 14:24:03
Uchwała Nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w oguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/136/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Bogusowie-Gorcach 2018-06-19 14:22:00
Uchwała Nr XLIX/296/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy 2018-06-19 13:49:46
Uchwała Nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/216/09 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce 2018-06-19 13:45:22
Uchwała Nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2018-06-19 13:42:20
Uchwała Nr XLIX/293/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-06-19 13:41:02
Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich 2018-06-19 13:39:50
Uchwała Nr XLVIII/291/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26 10:45:27
Uchwała Nr XLVIII/290/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach 2018-04-26 10:43:55
Uchwała Nr XLVIII/289/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2018" 2018-04-26 10:41:52
Uchwała Nr XLVIII/288/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/227/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 2018-04-26 10:38:02
Uchwała Nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach" 2018-04-26 10:35:09
Uchwała Nr XLVIII/286/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. 2018-04-26 10:31:55
Uchwała Nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postacu nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce" 2018-04-26 10:28:57
Uchwała Nr XLVIII/284/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie zarządania drogami wojewódzkimi położonymi na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2018 r. 2018-04-26 10:23:00
Uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2018-04-26 10:19:17
Uchwała Nr XLVIII/282/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-04-26 10:18:20
Uchwała Nr XLVII/281/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego 2018-03-16 10:08:10
Uchwała Nr XLVII/280/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 2018-03-16 09:55:29
Uchwała Nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-16 09:54:32
Uchwała Nr XLVI/278/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/270/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2018 r. 2018-03-16 09:53:31
Uchwała Nr XLVI/277/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 2018-03-16 09:50:18
Uchwała Nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce 2018-03-16 09:48:07
Uchwała Nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce 2018-03-16 09:45:55
Uchwała Nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 2018-03-16 09:40:32
Uchwała Nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2018-03-16 09:39:40
Uchwała Nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego 2018-03-16 09:38:31
Uchwała Nr XLV/271/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego 2018-03-16 09:37:10