Sprawozdania

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

I kwartał 2017 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

II kwartał 2017 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

III kwartał 2017 r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

IV kwartał 2017 r.

Rb-27S
Rb-27S korekta Nr 1

Rb-28S

Rb-NDS

Rb-N

Rb-Z

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. według źródeł

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. według działów

Załącznik Nr 3 – Wykonanie wydatków gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. cz.1
                            Realizacja zadań zleconych gminie Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. cz.2

Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. - część tabelaryczna i opisowa

Załącznik Nr 6 - Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za i półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 9 – Wykaz dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 10 – Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 11 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. cz. 1
                              Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. cz. 2

Załącznik Nr 12 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych MBP-CK w Boguszowie-Gorcach za I półrocze 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Żurowska 25-04-2017 10:18:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Żurowska 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Żurowska 23-03-2018 13:12:58