Wydział Zarządzania Mieniem Gminy (WZMG)

Elżbieta Jendrzejewska - kierownik
pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 61
e-mail: ejendrzejewska@boguszow-gorce.pl
Urszula Szymańska - zastępca kierownika
pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 61
e-mail: uszymanska@boguszow-gorce.pl
Ewa Plebańska - inspektor
pokój nr 208, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 60
e-mail: ewaplebanska@boguszow-gorce.pl
Bernard Zonenberg - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail: b.zonenberg@boguszow-gorce.pl
Marzena Siek - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail:marzenasiek@boguszow-gorce.pl
Małgorzata Grzesiak - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail: malgorzatagrzesiak@boguszow-gorce.pl
Alicja Wilk - inspektor
pokój nr 206, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 74
e-mail: alicjawilk@boguszow-gorce.pl
 
   

 

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad mieniem komunalnym i sprzedażą mienia, działalności gospodarczej oraz nadzoru nad zasobem mieszkaniowym w tym nad wspólnotami mieszkaniowymi gdzie gmina posiada swoje udziały, a w szczególności:
 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do ubezpieczania majątku gminy, współudział w przygotowaniu przetargu dotyczącego wyłonienia ubezpieczyciela oraz współpraca z jednostkami w zakresie likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem.
 2. Gospodarowanie mieniem gminnym, w tym sprzedaż, dzierżawa.
 3. Naliczanie opłat za uzbrojenie gruntów (opłaty adiacenckie) oraz opłat za wzrost wartości nieruchomości (opłaty planistyczne).
 4. Realizowanie przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności.
 5. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.
 7. Nadzór nad nieruchomościami rolnymi, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gruntami rolnymi.
 8. Nadzór nad gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym (lokale użytkowe, komórki, garaże, itd.) wraz z nadzorem nad pracą zarządcy.
 9. Kontrolowanie realizacji zawartych porozumień w zakresie likwidacji szkód górniczych, dotyczących obiektów i budynków stanowiących zasób lokalowy gminy.
 10. Reprezentowanie interesów miasta jako właściciela lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
 11. Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych i podejmowanych przez nie uchwał.
 12. Nadzór nad remontami prowadzonymi w zakresie nieruchomości wspólnej.
 13. Nadzór nad działalnością zarządców w zakresie nieruchomości wspólnej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zwierzętami oraz nad schroniskami dla zwierząt.
 15. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej z zakresu prawa gospodarczego, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 17. Wydawanie stosownych zaświadczeń, poświadczeń i odpisów z prowadzonej ewidencji podmiotów gospodarczych dla zainteresowanych przedsiębiorców.
 18. Udzielanie informacji o podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie odpisów, wyciągów, wypisów itp.
 19. Opiniowanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych na terenie miasta.
 20. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 21. Wydawanie, ewidencjonowanie i zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał Rady i  ustaw szczególnych w tym zakresie.
 22. Wydawanie zezwoleń i zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie procedur związanych z ich wygaszeniem wraz z nadzorem nad nimi.
 23. Kontrolowanie przestrzegania przepisów ustaw szczególnych przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (posiadanych uprawnień, ochrony środowiska, zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, właściwego oznakowania towaru itp ).
 24. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:27:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 06-02-2019 08:42:33