Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)

Urszula Gajewska - p.o. kierownik
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 75
e-mail: u.gajewska@boguszow-gorce.pl
 
Grzegorz Warszczuk - inspektor
pokój nr 106, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 32
e-mail: grzegorzwarszczuk@boguszow-gorce.pl
Izabella Łączyńska - inspektor
pokój nr 106, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 32
e-mail: izabellalaczynska@boguszow-gorce.pl
Iwona Malusiak - Suchorzewska - inspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: iwonamalusiak@boguszow-gorce.pl
Karolina Beszterecha - inspektor
pokój nr 209, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 59
e-mail: karolinabeszterecha@boguszow-gorce.pl

Grzegorz Zając - inspektor
pokój nr 303, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew.
e-mail: grzegorzzajac@boguszow-gorce.pl

Anna Majzner - podinspektor
pokój nr 106, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 32
e-mail: annamajzner@boguszow-gorce.pl

   

 

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Wykonuje zadania w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru nad drogami, a w szczególności:

 1. Nadzór nad tworzeniem, realizacją i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nadzór nad zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 3. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków, w tym współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 4. Opracowywanie programu ochrony środowiska w tym programu gospodarki odpadami.
 5. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.
 6. Pełnienie nadzoru nad gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 7. Edukacja ekologiczna.
 8. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, z wyjątkiem usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a w przypadku ich samowolnego usunięcia wymierzanie kar pieniężnych oraz występowanie do właściwego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy.
 9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 10. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.
 11. Współdziałanie z instytucjami finansowymi i dysponentami funduszy dla pozyskania środków na realizację zadań w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 12. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
 13. Przygotowywanie i realizacja postanowień Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 14. Nadzór nad realizacją inwestycji wspólnych z innymi jednostkami.
 15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nadzór nad jednostką organizacyjną gminy zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym nadzór nad drogami i parkingami gminnymi, współpraca z innymi zarządcami dróg.
 19. Prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 08-03-2011 16:35:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 07-02-2019 10:05:20