Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich (USC, WSO)

Anna Kabat - kierownik
pokój nr 102, 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 50
tel.: 74 84 49 490
e-mail: annakabat@boguszow-gorce.pl
Ireneusz Twaróg - zastępca kierownika
pokój nr 102, 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 50
tel.: 74 84 49 490
e-mail: ireneusztwarog@boguszow-gorce.pl
Iwona Suchecka - inspektor
pokój nr 103, I piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 44, 45
e-mail: iwonasuchecka@boguszow-gorce.pl
 

 

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej.

- własne:

Prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencją i kontrolą ruchu ludności, wydawania dowodów osobistych, powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów,
 5. Prowadzenie archiwum stanu cywilnego i zbioru kopert dowodowych,
 6. Dokonywanie przemeldowań, zameldowań, wymeldowań z pobytu stałego i czasowego mieszkańców gminy i cudzoziemców, w tym również w trybie administracyjnym,
 7. Aktualizacja systemu ewidencji ludności oraz kart osobowych ludności,
 8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności i dowodów osobistych uprawnionym podmiotom,
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umiejscowienia, uzupełnienia, sprostowania aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
 10. Kwartalne sporządzanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego z rejestru wyborców, uaktualnianie rejestru wyborców w gminie,
 11. Sporządzanie spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
 12. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów tożsamości i wprowadzanie danych do Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,
 13. Przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 09-03-2011 08:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 06-02-2019 09:04:01