Wydział Budżetu i Finansów (WBF)

Edyta Wojtas-Wolska - Skarbnik Miasta
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 56
e-mail: edytawojtaswolska@boguszow-gorce.pl

Grażyna Mamoń - Główny Księgowy
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 56
e-mail: grazynamamon@boguszow-gorce.pl

Lidia Cyris - inspektor
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 62
e-mail: lidiacyris@boguszow-gorce.pl

Magdalena Kucharska - inspektor
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 62
e-mail: magdalenakucharska@boguszow-gorce.pl

Agnieszka Żurowska - inspektor
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 62
e-mail: agnieszkazurowska@boguszow-gorce.pl

Katarzyna Kurek-Laskowska - inspektor
pokój nr 202, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 46
e-mail: katarzynalaskowska@boguszow-gorce.pl

Beata Woźnica - inspektor
pokój nr 201, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 37
e-mail: beatawoznica@boguszow-gorce.pl

Elżbieta Maliczyszyn - inspektor
pokój nr 201, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 31
e-mail:elzbietamaliczyszyn@boguszow-gorce.pl

Bartłomiej Krajewski - inspektor
pokój nr 201, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 37
e-mail: bartlomiejkrajewski@boguszow-gorce.pl

Amelia Nowak - inspektor
pokój nr 201, II piętro Urzędu Miejskiego
tel.: 74 84 49 311 wew. 31
e-mail: amelianowak@boguszow-gorce.pl

Zadania i obowiązki wydziału:

- wspólne:

 1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 2. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta.
 3. Realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Bieżąca współpraca ze Skarbnikiem w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 6. Współpraca z Sekretarzem w zakresie:
  1. Spraw kadrowych, niezbędnej etatyzacji komórek organizacyjnych,
  2. Przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń i dyspozycji,
  3. Pomieszczeń biurowych i niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy.
 7. Podejmowanie działań ratowniczych prowadzonych pod nadzorem i kierunkiem osoby pełniącej obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego.
 8. Opracowywanie okresowych sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie realizowanych przez siebie zadań.
 9. Udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zasadami wynikającymi ze Statutu Miasta Boguszowa-Gorc oraz uczestnictwo w redagowaniu podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 10. Nadzór nad powierzonymi składnikami majątkowymi oraz nad mieniem gminy przekazanym podległym czy nadzorowanym jednostkom organizacyjnym.
 11. Kierownicy zobowiązani są do uczestniczenia w sesjach Rady Miej skiej.

- własne:

 1. Przygotowywanie projeku budżetu gminy.
 2. Nadzór i kontrola realizacji budżetu, w tym przygotowywanie bieżących i okresowych informacji z wykonania budżetu,
 3. Podejmowanie działań koordynacyjnych i kontrolnych w zakresie realizacji budżetu przez pracowników merytorycznych jednostki oraz kierownikówjednostek organizacyjnych,
 4. Prowadzenie rachunkowowści w zakresie jednostki, gminy, podatków i opłat lokalnych oraz funduszy celowych,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów,
 9. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 10. Rozliczanie inwentaryzacji mienia komunalnego,
 11. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 12. Prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatków i innych świadczeń należnych poszczególnym instytucjom publiczno-prawnnym,
 14. Naliczanie wynagrodzeń ora innych należności dla pracowników urzędu i pozostałych osób fizycznych.
 15. Prowadzenie Centralnego Rejestru udzielonej pomocy publicznej, zawierającego w szczególności informacje o beneficjantach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
 16. Windykacje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Napierała 08-03-2011 11:06:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Napierała 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 06-02-2019 09:03:24