Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25.04.2016 r. otwarty konkurs w ramach dotacji budżetowej na rok 2016 w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym